Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri kapsar.
(2) Bir finansal hizmetin sunulmasına ilişkin sözleşmenin, hizmet tedarikine ilişkin ilk anlaşma ve buna bağlı ardışık işlemleri veya ayrı ama zamansal bir bağlantı içinde bulunan aynı türden işlemleri kapsaması halinde, bu Yönetmelik hükümleri sadece ilk anlaşmaya uygulanır.
(3) Aynı sözleşme tarafları arasında, hizmet tedarikine ilişkin ilk anlaşmanın olmadığı ancak ardışık işlemlerin veya ayrı ama zamansal bir bağlantı içinde bulunan aynı türden işlemlerin gerçekleştiği durumlarda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi sadece ilk işleme uygulanır. Bir yıldan daha uzun süre aynı türden işlemlerin gerçekleştirilmemesi halinde ise, sonraki ilk işlem, bunu takip edecek yeni işlemlerin ilki sayılır ve 5 inci madde ilk işleme uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 49 uncu ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Mesafeli sözleşme: Sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
b) Finansal hizmet: Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri,
c) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme: Finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak kurulmuş bir sistem çerçevesinde sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
ç) Hizmet tedarikine ilişkin ilk anlaşma: Banka hesabı, kredi kartı veya portföy yönetimi ve benzeri hizmetlerin sağlanmasına ilişkin anlaşmayı,
d) Hizmet tedarikine ilişkin işlem: Banka hesabına para yatırılması veya hesaptan para çekilmesi, kredi kartıyla ödeme yapılması ya da portföy yönetimi anlaşması kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile her türlü benzeri işlemi,
e) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,
ğ) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
h) Yan sözleşme: Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

Ön Bilgilendirme
MADDE 5 – (1) Sağlayıcının, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmenin kurulmasına yönelik iradesini açıklamadan önce tüketiciyi, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirmesi zorunludur.
a) Sağlayıcıya ilişkin bilgiler:
1) Sağlayıcının ve varsa temsilcisinin esas faaliyet konusu, ticaret sicili numarası, açık adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,
2) Finansal hizmetin tüketiciye sağlanmasında sağlayıcı ile tüketici arasında bir aracı varsa, bu aracının isim, unvan, açık adresi ve hangi nitelikle işlem yapabilme yetkisinin olduğu,
3) Sağlayıcının faaliyetinin bir izne tabi kılınmış olması halinde, bu izne ilişkin bilgiler.
b) Finansal hizmete ilişkin bilgiler:
1) Finansal hizmetin temel nitelikleri,
2) Finansal hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle fiyatı önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa ifaya ilişkin masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceğine ilişkin bilgiler,
3) Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları sağlayıcının kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araçların, finansal hizmetlerde kullanılması halinde, bu araçlara ilişkin bilgiler,
4) Varsa tüketici tarafından ödenmesi gereken diğer vergi veya masraflara ilişkin bilgiler,
5) Sunulan bilgilerin belirli bir süre geçerli olması halinde bu süreye ilişkin bilgiler,
6) Ödeme ve ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler,
7) Uzaktan iletişim aracının kullanılmasına ilişkin ek bazı masrafların tüketici tarafından karşılanacak olması halinde, bu masraflara ilişkin bilgiler.
c) Mesafeli sözleşmeye ilişkin bilgiler:
1) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü, varsa tüketicinin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre ödemekle yükümlü kılınabileceği meblağ,
2) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,
3) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda; tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgiler,
4) Sürekli veya düzenli aralıklarla tekrarlanan bir finansal hizmet ediminin söz konusu olması halinde, mesafeli sözleşmenin asgari süresi,
5) Tarafların mesafeli sözleşmeyi haklı sebeplerin varlığı halinde tek taraflı feshedebileceklerine ilişkin sözleşme şartları ve bu durumda varsa ödenmesi gereken cezai şartlar hakkında bilgiler.

ç) İhtilafların çözümüne ilişkin bilgiler:
1) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgiler,
2) Varsa garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgiler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesi zorunludur.
(3) Sözlü iletişim araçlarının kullanılması halinde;
a) Sağlayıcı ya da temsilcisi her görüşmenin başında sağlayıcının kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır.
b) Birinci fıkrada yer alan bilgilendirme yükümlülüğünün saklı kalması kaydıyla, sağlayıcının aşağıda yer alan bilgileri bu ortamda vermesi yeterlidir.
1) Tüketici ile iletişimde bulunan kişinin kimliği ve bu kişinin sağlayıcı ile olan bağlantısı,
2) Finansal hizmetin temel nitelikleri,
3) Finansal hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, niteliği itibariyle fiyatı önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa ifaya ilişkin masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgileri,
4) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda; tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgiler.
(4) Finansal hizmete ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla mesafeli sözleşmenin kurulması halinde, birinci fıkrada yer alan bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, sağlayıcının üçüncü fıkranın (b) bendinde yer alan bilgileri bu ortamda vermesi yeterlidir.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.

Ön bilgilendirme yöntemi
MADDE 6 – (1) Tüketicinin, finansal hizmetlerin sunulmasına ilişkin bir mesafeli sözleşmenin kurulmasına yönelik iradesini açıklamadan önce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla bilgilendirilmesi zorunludur.
(2) Sözleşmenin kurulması esnasında, tüketicinin seçtiği uzaktan iletişim aracının, sözleşme hüküm ve koşulları ile 5 inci maddenin birinci fıkrası gereği verilen bilgilerin sunulmasına uygun olmaması halinde, sağlayıcı birinci fıkrada yer alan yükümlülükleri sözleşmenin kurulmasından sonra derhal yerine getirmek zorundadır.
(3) Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir. Ayrıca tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri

Cayma hakkı
MADDE 7 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sigorta ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.
(2) Cayma hakkı süresi, tüketicinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan bilgilerin tamamını edindiği tarihten itibaren başlar.
(3) Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 8 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. Bu durumda sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı bilgisini, kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye derhal iletmelidir.
Sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Sağlayıcı, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ödeme haricinde, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Sigorta ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde iade süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.
(2) Sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
(3) Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Tüketicinin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Cayma hakkının kullanılması durumunda, bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar ile ifa edilen hizmet bedeli kadar tüketiciden ödemede bulunması istenebilir. Ödenmesi gereken bedel sözleşmede öngörülen hizmetin toplam bedeli ile karşılaştırıldığında, hizmetin ifa edilen payına düşen miktarını aşamaz ve herhangi bir şekilde bir cezai şart olarak yorumlanamaz.
(2) Cayma süresi içerisinde tüketicinin açık onayı alınmaksızın hizmetin ifasına başlanamaz. Onay alınmadan hizmetin ifasına başlandığı takdirde birinci fıkrada belirtilen bedeller talep edilemez.
(3) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sağlayıcı, ödenmesi gereken meblağ hakkında tüketiciyi bilgilendirdiğini ispatlayamadığı takdirde, birinci fıkrada belirtilen bedelleri talep edemez.
(4) Tüketici, cayma bildirimini gönderdiği tarihten itibaren, sözleşme uyarınca sağlayıcının kendisine yaptığı ödemeleri ve varsa sağladığı varlıkları en geç otuz gün içinde sağlayıcıya iadeyle yükümlüdür.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi
MADDE 11 – (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde, varsa yan sözleşme de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer.
(2) Sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.
Cayma hakkının istisnaları
MADDE 12 – (1) Tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak, sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmeler;
1) Döviz işlemleri,
2) Para piyasası araçları,
3) Devredilebilir menkul kıymetler,
4) Yatırım ortaklığı payları,
5) Finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar,
6) Vadeli faiz oranı anlaşmaları,
7) Faiz, döviz ve hisse senedi swapları,
8) Özellikle döviz ve faiz opsiyonları olmak üzere opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.
b) Seyahat ve bagaj sigortası poliçeleri veya geçerlilik süresi bir aydan az olan benzer kısa süreli sigorta poliçelerine ilişkin sözleşmeler,
c) Tüketicinin cayma hakkını kullanmasından önce, onun açık onayı üzerine taraflarca tamamen ifa edilmiş olan sözleşmeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sözleşmenin sona ermesi
MADDE 13 – (1) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine yönelik talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla sağlayıcıya veya varsa aracıya iletmesi yeterlidir.

(2) Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.
İspat yükümlülüğü ve bilgilerin saklanması
MADDE 14 – (1) Tüketicinin bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde bilgilendirildiğine ve sağlayıcı tarafından sözleşmenin ifasına dair onayının alındığına ilişkin ispat yükü sağlayıcıya aittir.
(2) Sağlayıcının, cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklaması zorunludur.
(3) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle sağlayıcı adına finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.
Uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar
MADDE 15 – (1) Sağlayıcı tarafından uzaktan iletişim aracı olarak faks ya da otomatik ses kaydının kullanılması halinde tüketicinin önceden onayının alınması zorunludur.
(2) Birinci fıkrada sayılan uzaktan iletişim araçlarından farklı olarak bireysel iletişimi sağlayan diğer uzaktan iletişim araçlarının kullanılabilmesi için tüketicinin açık bir itirazının bulunmaması gerekir.
(3) Bu maddede öngörülen hususlarla ilgili olarak tüketiciden herhangi bir masraf talep edilemez.
Kartla ödeme
MADDE 16 – (1) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Telefon kullanım ücreti
MADDE 17 – (1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak sağlayıcı, olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK
ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istendiğinde doldurup gönderilecektir.)

-Kime: (Sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda sağlayıcının ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-İfa tarihi:

-Cayma hakkına konu hizmet:

-Tüketicinin adı soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

Ben demiyorum T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı diyor.

Content Protection by DMCA.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir